• Belangrijk bericht lees verder

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van Schreuder & Kraan Kunsthandel v.o.f. (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Schreuder & Kraan Kunsthandel v.o.f., (hierna: Schreuder & Kraan).
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Schreuder & Kraan zijn overeengekomen.
1.3 Onder ‘Koper’ wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een product en/of dienst aanschaft.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling of het aanschaffen van een product en/of dienst aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden.
1.5 Schreuder & Kraan behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6 Schreuder & Kraan is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.


2 Identiteit

2.1 Schreuder & Kraan is statutair gevestigd te (1161 TD) Zwanenburg, Iepenlaan 18 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haarlem/Amsterdam onder dossiernummer 34133454. Het Btw-identificatienummer is NL 8088.40.605.B.01. Het bezoekadres is Kerkhoflaan 22, 1161 JC te Zwanenburg. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 17:30 uur, bezoek in principe op afspraak. Het e-mailadres is info@schreuder-kraan.com.

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen, daarin begrepen mondelinge, schriftelijke of door elektronische communicatievormen tot uitdrukking gebrachte prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Onverminderd het in artikel 3.1 bepaalde, komen overeenkomsten tot stand door mondelinge en/of schriftelijke overeenstemming tussen Koper en Schreuder & Kraan, dan wel langs elektronische weg na acceptatie van Kopers bestelling door Schreuder & Kraan. Koper en Schreuder & Kraan komen uitdrukkelijk overeen dat het ontbreken van een handtekening niet afdoet aan de verbindende kracht van de aanvaarding van een aanbod.
3.3 Schreuder & Kraan kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Schreuder & Kraan op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Schreuder & Kraan garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

4 Herroepingsrecht bij levering van producten
4.1 Bij de aankoop van producten op afstand heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan Schreuder & Kraan bekendgemaakte vertegenwoordiger.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Schreuder & Kraan retourneren, conform de door Schreuder & Kraan verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3 Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Schreuder & Kraan.
4.4 Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het modelformulier dat hem op aanvraag door Schreuder & Kraan wordt toegestuurd. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.
4.5 De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.6 Indien de klant na afloop van de onder 4.1 en 4.4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Schreuder & Kraan heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5 Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen.
5.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Schreuder & Kraan geeft de kosten van bezorging die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op.
5.3 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden betalingen à contant bij aflevering.
6.2 Schreuder & Kraan kan van Koper ter zekerheid een aanbetaling op een levering verlangen. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de desbetreffende bestelling of het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten.
6.3 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
6.4 Ten laste van Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijke rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Schreuder & Kraan als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens een incassotarief van 15% met een minimum van € 250 exclusief omzetbelasting.
6.5 Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 6.4, is Schreuder & Kraan, zo nodig na voorafgaande ingebrekestelling, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

7 Levering en leveringstijd
7.1 Schreuder & Kraan zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of zaken en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.
7.2 De door Schreuder & Kraan opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn.
7.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten en nadat Koper Schreuder & Kraan in gebreke heeft gesteld. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
7.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per
e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
7.5 Het risico waar het de te leveren producten en/of zaken betreft gaat in ieder geval over op Koper zodra de te leveren producten en/of zaken op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten en/of zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Schreuder & Kraan is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten en/of zaken verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
8.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
8.3 Schreuder & Kraan kan te allen tijde zijn eigendomsvoorbehoud doen uitoefenen in welk kader de Koper alle medewerking zal verlenen.

9 Garantie en aansprakelijkheid
9.1 Schreuder & Kraan staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien van toepassing gelden voor de door Schreuder & Kraan geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.
9.2 Schreuder & Kraan staat er voor in dat Koper voor enigerlei overeenkomst redelijkerwijs relevante informatie ontvangt over de aard, oorsprong, periode van ontstaan, authenticiteit en staat van conservering van de door Schreuder & Kraan geleverde antieke schilderijen, meubels en kunstvoorwerpen en dat deze in staat van conservering en afwerking verkeren op de wijze die in de branche gebruikelijk en algemeen geaccepteerd is.
9.3 Onverminderd het in 9.1 en 9.2 bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Schreuder & Kraan zijn verricht; indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper; indien er sprake is van breuk van onderdelen van antieke zitmeubelen; indien er sprake is van schade die voortkomt uit een gebruik dat niet in overeenstemming is met de kwetsbaarheid van een antiek meubelstuk.
9.4 Koper is verplicht om onmiddellijk na ontvangst van het geleverde te onderzoeken of dit voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.
9.5 Reclames dienen schriftelijk binnen acht dagen vanaf de datum waarop de schade voorviel of waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden vastgesteld, in het bezit van Schreuder & Kraan te zijn, tenzij het moeilijk waarneembare gebreken betreft.
9.6 Reclames schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op.
9.7 Indien een reclame door Schreuder & Kraan terecht wordt bevonden kan naar keuze van Schreuder & Kraan het gebrek hersteld worden, het geleverde worden vervangen door een exemplaar van gelijkwaardige kwaliteit, dan wel de overeenkomst worden ontbonden onder teruggave van de koopprijs.
9.8 Schreuder & Kraan is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Schreuder & Kraan. Schreuder & Kraan is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.9 Indien Schreuder & Kraan, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.10 Koper is gehouden Schreuder & Kraan te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Schreuder & Kraan mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.
9.11 De informatie op de websites www.schreuder-kraan.com en/of
www.schreuder-kraan-gallery.com en/of www.schreuder-kraan.shop wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Schreuder & Kraan behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
9.12 De inhoud van de websites, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Schreuder & Kraan, worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Schreuder & Kraan kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.
9.13 Schreuder & Kraan sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Schreuder & Kraan niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, en heeft zij de keuze om de overeenkomst hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht op te schorten.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

11 Intellectuele eigendom
11.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de websites www.schreuder-kraan.com, www.schreuder-kraan-gallery.com en www.schreuder-kraan.shop berusten bij Schreuder & Kraan, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12 Persoonsgegevens
12.1 Schreuder & Kraan handelt overeenkomstig de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en volgens de regels die zijn opgenomen in het door Schreuder & Kraan gebruikte Privacy Statement.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Schreuder & Kraan of overeenkomsten gesloten met Schreuder & Kraan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14 Diversen
14.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op www.voorwaarden.net en zullen op verzoek door Schreuder & Kraan worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens op de website te raadplegen. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 oktober 2020.


SCHREUDER & KRAAN

De kunst van het genieten

 

inschrijven mailing

 

Kerkhoflaan 22, 1161 JC Zwanenburg

020 - 737 02 83

 info@schreuder-kraan.com

NIEUW webwinkel: schreuder-kraan.shop

 

privacyverklaring  |  algemene voorwaarden

SCHREUDER & KRAAN

De kunst van het genieten

 

inschrijven mailing

 

Kerkhoflaan 22, 1161 JC Zwanenburg

020 - 737 02 83

 info@schreuder-kraan.com

NIEUW webwinkel: schreuder-kraan.shop

 

privacyverklaring  |  algemene voorwaarden