• Belangrijk bericht lees verder

    Donderdag 19 en vrijdag 20 januari 2023 gesloten i.v.m. beursbezoek.
    Excuses voor eventuele overlast.

Algemene-voorwaarden van Schreuder & Kraan

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van Schreuder & Kraan Kunsthandel v.o.f. (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Schreuder & Kraan Kunsthandel v.o.f., Gierstraat 51, 2011 GB Haarlem, statutair gevestigd te Zwanenburg (hierna: Schreuder & Kraan).
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Schreuder & Kraan zijn overeengekomen.
1.3 Onder ‘Koper’ wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een product en/of dienst aanschaft.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling of het aanschaffen van een product en/of dienst aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden.
1.5 Schreuder & Kraan behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6 Schreuder & Kraan is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen, daarin begrepen mondelinge, schriftelijke of door elektronische communicatievormen tot uitdrukking gebrachte prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Onverminderd het in artikel 2.1 bepaalde, komen overeenkomsten tot stand door mondelinge en/of schriftelijke overeenstemming tussen Koper en Schreuder & Kraan. Koper en Schreuder & Kraan komen uitdrukkelijk overeen dat het ontbreken van een handtekening niet afdoet aan de verbindende kracht van de aanvaarding van een aanbod.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Schreuder & Kraan garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.4 Indien een koop op afstand (per telefoon, fax, internet, e-mail e.d.) wordt gesloten heeft de Koper het recht om deze koop binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De kosten voor een retourzending zijn dan voor Koper. Een op afstand gedaan aanbod dient binnen zeven dagen te worden aanvaard en de daarbij aangeboden prijs wordt gedurende dezelfde termijn gestand gedaan, tenzij bij het aanbod anders is vermeld.

Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen.
3.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Schreuder & Kraan geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op.
3.3 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden betalingen à contant bij aflevering.
4.2 Schreuder & Kraan kan van Koper ter zekerheid een aanbetaling op een levering verlangen. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de desbetreffende bestelling of het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten.
4.3 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
4.4 Ten laste van Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijke rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Schreuder & Kraan als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens een incassotarief van 15% met een minimum van € 250 exclusief omzetbelasting.
4.5 Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.4, is Schreuder & Kraan, zo nodig na voorafgaande ingebrekestelling, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Levering en leveringstijd
5.1 Schreuder & Kraan zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of zaken en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.
5.2 Verzending van de te leveren producten wordt altijd geacht te geschieden in opdracht van de Koper en geschiedt voor rekening en risico van de Koper, tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen.
5.3 De door Schreuder & Kraan opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn.
5.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten en nadat Koper Schreuder & Kraan in gebreke heeft gesteld. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.5 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
5.6 Het risico waar het de te leveren producten en/of zaken betreft gaat in ieder geval over op Koper zodra de te leveren producten en/of zaken op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Eigendom van producten en/of zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Schreuder & Kraan is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten en/of zaken verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
6.3 Schreuder & Kraan kan te allen tijde zijn eigendomsvoorbehoud doen uitoefenen in welk kader de Koper alle medewerking zal verlenen.

Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Schreuder & Kraan staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien van toepassing gelden voor de door Schreuder & Kraan geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.
7.2 Schreuder & Kraan staat er voor in dat Koper voor enigerlei overeenkomst redelijkerwijs relevante informatie ontvangt over de aard, oorsprong, periode van ontstaan, authenticiteit en staat van conservering van de door Schreuder & Kraan geleverde antieke schilderijen, meubels en kunstvoorwerpen en dat deze in staat van conservering en afwerking verkeren op de wijze die in de branche gebruikelijk en algemeen geaccepteerd is.
7.3 Onverminderd het in 7.1 en 7.2 bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Schreuder & Kraan zijn verricht; indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper; indien er sprake is van breuk van onderdelen van antieke zitmeubelen; indien er sprake is van schade die voortkomt uit een gebruik dat niet in overeenstemming is met de kwetsbaarheid van een antiek meubelstuk.
7.4 Koper is verplicht om onmiddellijk na ontvangst van het geleverde te onderzoeken of dit voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.
7.5 Reclames dienen schriftelijk binnen acht dagen vanaf de datum waarop de schade voorviel of waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden vastgesteld, in het bezit van Schreuder & Kraan te zijn, tenzij het moeilijk waarneembare gebreken betreft.
7.6 Reclames schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op.
7.7 Indien een reclame door Schreuder & Kraan terecht wordt bevonden kan naar keuze van Schreuder & Kraan het gebrek hersteld worden, het geleverde worden vervangen door een exemplaar van gelijkwaardige kwaliteit, dan wel de overeenkomst worden ontbonden onder teruggave van de koopprijs.
7.8 Schreuder & Kraan is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Schreuder & Kraan. Schreuder & Kraan is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Schreuder & Kraan niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, en heeft zij de keuze om de overeenkomst hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht op te schorten.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.

Intellectuele eigendom
9.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de websites www.schreuder-kraan.comwww.schreuder-kraan-gallery.comberusten bij Schreuder & Kraan, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10 Persoonsgegevens
10.1 Schreuder & Kraan handelt overeenkomstig de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en volgens de regels die zijn opgenomen in het door Schreuder & Kraan gebruikte Privacy Statement.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Schreuder & Kraan of overeenkomsten gesloten met Schreuder & Kraan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

12 Contact en diversen
12.1 Schreuder & Kraan is statutair gevestigd te (1161 TD) Zwanenburg, Iepenlaan 18 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haarlem/Amsterdam onder dossiernummer 34133454. Het BTW-identificatienummer is NL 8088.40.605.B.01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan bovengenoemd adres of naar het e-mailadres:info@schreuder-kraan.com.
12.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op www.voorwaarden.net  en zullen op verzoek door Schreuder & Kraan worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 3 december 2018.


SCHREUDER & KRAAN

De kunst van het genieten

 

inschrijven mailing

 

Kerkhoflaan 22, 1161 JC Zwanenburg

020 - 737 02 83

 info@schreuder-kraan.com

NIEUW webwinkel: schreuder-kraan.shop

 

privacyverklaring  |  algemene voorwaarden

SCHREUDER & KRAAN

De kunst van het genieten

 

inschrijven mailing

 

Kerkhoflaan 22, 1161 JC Zwanenburg

020 - 737 02 83

 info@schreuder-kraan.com

NIEUW webwinkel: schreuder-kraan.shop

 

privacyverklaring  |  algemene voorwaarden